ಸಲಹಾ ಸೇವೆ

ಅನುರಾಗ ಕ್ರೀತೆಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು.
ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಖಾಸಗಿ ಏಫ್.ಏಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ, ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲ್ಯಾಟ್ ಟಿ.ವಿ ಚಾನಲಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗೂಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಪಿ.ಪಿ,ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ನಿವು ಕಾಣ ಬಹುದು.